ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy chroni mienie firmowe trwałe i majątek ruchomy od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku czy wandalizmu.

Możesz ubezpieczyć:
• majątek firmy od ognia i innych zdarzeń losowych – budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, mienie powierzone w celu wykonania usług
• majątek firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• odpowiedzialność cywilna (OC firmy) z tytułu prowadzonej działalności
• ubezpieczenie mienia w transporcie
• OC przewoźnika i spedytora
• OC zawodowe

woman, portrait, business woman

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Na uwagę zasługuje OC działalności firmy.  Co to jest?

Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. 

Przy doborze ubezpieczenia należy pamiętać o dodatkowych rozszerzeniach:

 • OC za delikt i OC kontrakt
 • OC za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
 • OC za produkt
 • OC za szkody w instalacjach podziemnych
 • OC za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym/ poddanym obróbce
 • OC rozszerzające OC za produkt
 • OC za szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska
 • OC za czyste straty finansowe
 • OC za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Z kolei Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) to odszkodowanie za uszkodzenia towarów przewożonych w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie dla firm, które np. transportują własne towary lub zajmują się spedycją krajową i międzynarodową.

Ubezpieczenie obejmuje np.:

 • towary,
 • surowce,
 • półprodukty,
 • produkty.

Mając ubezpieczenie Twoja firma jest zabezpieczona przed finansowymi skutkami:

 • uszkodzenia,
 • zniszczenia 
 • kradzieży ładunku.
transport oc

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Polisa ubezpieczeniowa OC spedytowa pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku czy też zleceniodawcy w zakresie określonym w umowie.

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie zapewnia m.in. wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży, uszkodzenia, zniszczenia towaru lub opóźnienia dostawy w wyniku wypadku, awarii, pożaru albo kradzieży z parkingu strzeżonego. Można kupić i takie ubezpieczenie, które zagwarantuje ochronę nawet gdy szkoda powstała w wyniku czynu umyślnego lub rażącego niedbalstwa kierowcy.

Polisę warto rozszerzyć o szczególne przypadki np. przewóz towarów niebezpiecznych ADR i towarów podwyższonego ryzyka, skutki rozboju, uszkodzenie palet i kontenerów, czy szkody, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem.

OC Spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego. W przypadku OC spedytora ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego jako spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Ubezpieczenie obejmuje ryzyka związane z organizacją spedycji; a więc przede wszystkim: składowaniem, pakowaniem, rozpakowaniem, przepakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem przesyłek towarowych, wyborem trasy i rodzaju transportu, wyborem przewoźników, odprawą celną i przygotowaniem dokumentów.

Warto rozszerzyć ubezpieczenie dodatkowo o np. szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem, czy ubytki lub uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych. 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

oc architekta

OC zawodowe to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli ubezpieczenie dla tych, którzy wykonują zawody wymagające dużej specjalizacji i niosą ryzyko wyrządzenia znacznych szkód.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby, które:

 • z powodu zawodów, jakie wykonują, muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC (np. adwokaci, radcowie prawni, architekci, doradcy podatkowi). Wówczas będzie to tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe,
 • nie muszą mieć obowiązkowego OC (np. weterynarze, urbaniści, farmaceuci), ale chcą czuć się pewnie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Co daje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie chroni Twoich klientów przed skutkami błędów, jakie możesz popełnić, wykonując swój zawód. Jednocześnie chroni Twój majątek przed potencjalnymi kosztami naprawy Twoich błędów. A więc:

 • towarzystwo wypłaci odszkodowanie za szkody, które wyrządzisz w następstwie działania lub zaniechania wykonując swój zawód.
 • dodatkowe wsparcie – ubezpieczenie nadwyżkowe, jeśli masz już wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dzięki temu będziesz mieć ochronę powyżej sumy gwarancyjnej, która wynika z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i może być niewystarczająca.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!